Lipiec 24 2024 02:39:36
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
KRONIKA SZKOLNA
KRONIKA SZKOLNA

Publicznej Szkoły Powszechnej

w Nowem (powiat Świecie)

Okres od 25 marca 1945 do 28 czerwca 1949 rokuPowojenny początek

Z dniem 24 marca 1945 r. ob. Franciszek Mokwa został mianowany kierownikiem tut. szkoły powszechnej, stanowisko nauczycielki objęła ob. Maria Borucka i Maria Szczukowska. Budynek szkolny od czasu wkroczenia wojsk sowieckich zajęty był na szpital wojskowy, a sala gimnastyczna na magazyn. Na boisku szkolnym stale było pełno samochodów i czołgów. W ogrodzie kierownika szkoły wycięto w tym czasie część drzew owocowych i krzewów ozdobnych. Dookoła szkoły leżały amputowane ręce i nogi, zabrudzone bandaże, resztki poniszczonych pomocy naukowych, kilka ławek i szaf szkolnych połamanych i porąbanych oraz tablice szkolne wdeptane w błoto. Przed szkołą od strony ul. Nowej były trzy groby. Do budynku szkolnego wstęp był wzbroniony, wobec czego nie można było nic uratować z pomocy naukowych.

Lokal do nauczania wyremontowano i oczyszczono przy ul. Nowej 7, w budynku dawniejszej ochronki niemieckiej. Sprzęt szkolny pozbierano stary i częściowo zamówiono nowy u mistrza stolarskiego Łepka. Dokonano spisu dzieci w wieku szkolnym od 1931 – 1937 roku. Liczba dzieci wynosiła 554. Nauka rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem w miejscowym kościele a kazanie okolicznościowe wygłosił ks. proboszcz Pruszak. Warunki nauczania były bardzo utrudnione, nie mówiąc już o podręcznikach, brak było zeszytów, piór, ołówków a nawet kredy. Uczono przed i po południu. Dzieci wszystkie mówiły po polsku i chętnie garnęły się do nauki w języku ojczystym. Dzieci z klas starszych uczyły się czytania z książeczek do nabożeństwa i z najróżnorodniejszych książek polskich i czasopism.

W pierwszym tygodniu maja urządzono Tydzień książki polskiej , w którym zebrano 20 książek. W dniu 1 maja odbyła się uroczystość szkolna i dzieci w ten dzień były wolne od nauki. W dniu 3 maja brały dzieci udział w nabożeństwie okolicznościowym i akademii w szkole. W dniu 8 maja wszystkie dzieci brały udział w uroczystości z okazji zakończenia wojny.

10 kwietnia 1945 r. szpital wojskowy został zlikwidowany lecz budynku szkolnego rosyjski komendant wojenny nie oddał kierownictwu szkoły tylko przeznaczył go na punkt zborny dla byłych jeńców niemieckich. Byli tu Anglicy, Włosi, Francuzi, Jugosłowianie, Rumuni, Grecy, Belgowie, Holendrzy i Duńczycy aż do 21 maja 1945 r. skąd transportowano ich do Bydgoszczy i dalej. W czasie pobytu swego tutaj urządzali – szczególnie Włosi i Francuzi – w każdą niedzielę zabawy taneczne w sali gimnastycznej połączone ze śpiewami chóralnymi i solowymi oraz koncertami muzycznymi. Pomimo dodatnich stron tych imprez młodzież żeńska szczególnie uległa demoralizacji.

Dnia 14 maja 1945 r. został ob. Franciszek Mokwa bezpodstawnie zwolniony ze stanowiska p. o. kierownika szkoły przez insp. szkolnego ob. Gebla. Na jego miejsce nominację otrzymał ob. Wincenty Migda, który jednakże obowiązków swych tu nie pełnił. Ponieważ budynek szkolny został dnia 21 maja oddany do dyspozycji szkoły przez władze rosyjskie, a nie było komu zająć się jego remontem, gdyż tyko dwie siły nauczycielskie w tym czasie uczyły 554 dzieci, wobec czego ob. Mokwa przejął budynek szkolny i natychmiast przystąpił do oczyszczenia go i remontu. Będąc wówczas członkiem Zarządu Miejskiego swym wpływem postarał się o dwóch Niemców z obozu, z zawodu malarzy, którzy bezpłatnie, za minimalne koszta odżywienia odnowili cały budynek szkolny. Zarząd Miejski dostarczył tylko farb a pędzle i 1200 kg kredy zorganizował ob. Mokwa. W tym czasie naprawiono dach na zabudowaniach szkolnych, na budynku szkolnym wieżyczka i część dachu roztrzaskane były przez pociski artyleryjskie, przy remoncie wieżyczkę zupełnie usunięto. Do oczyszczenia budynku szkolnego i otoczenia brano z obozu przez okres sześciu tygodni 10 Niemców do pracy. Przez 8 tygodni pracował stolarz przy naprawie drzwi, ram okiennych, szaf i stołów. W całym budynku nie było ani jednej klamki przy drzwiach a wszystkie zamki były uszkodzone, również instalacja elektryczna, gazowa, wodociągi i rury kanalizacyjne były uszkodzone, kaloryfery z niektórych klas były powynaszane. Naprawa tego wszystkiego trwała aż do końca sierpnia.

Kuratorium uchyliło decyzję Inspektora Szkolnego i dnia 14 czerwca 1945 r. ponownie objął stanowisko p.o. kierow. szkoły ob. Franciszek Mokwa. Ponieważ 4 klasy w budynku szkolnym były już oczyszczone i potrzebny sprzęt szkolny do nich skompletowany, od dnia 20 czerwca 1945 r. nauka odbywała się w budynku własnym. 27 czerwca 1945 r. otrzymała nominację na stanowisko nauczycielki stałej ob. Kazimiera Mokwa i z dniem tym rozpoczęła urzędowanie. Dnia 2 lipca otrzymała nominację na stanowisko nauczycielki stałej repatriantka Bonifacja Dauhoferowa, lecz urzędowania nie rozpoczęła, gdyż do 28 lipca 1945 r. miała urlop. Wakacje w roku szkolnym 1944/45 trwały od 28 lipca do 3 września.

Przy tut. szkole dnia 2 lipca została utworzona Powszechna Szkoła dla dorosłych i to klasy: V, VI, i VII. Klasy piąta i szósta zostały w myśl okólnika Kuratorium Okr. Szk. Pom. Z dniem 31 grudnia 1945 r. rozwiązane. W klasie siódmej nauka trwała do kończ stycznia, po czym odbył się egzamin, który złożyło 22 uczniów. Egzamin odbył się dnia 31 stycznia i 1 lutego 1946 r.

Rok szkolny 1945/46

Na początku roku szkolnego 1945/46 było 14 klas z liczbą 705 dzieci. Etatów naucz. powinno było być 15 a sił nauczycielskich było 10. Z nowym rokiem szkolnym przybyli nauczyciele: Jrena Majewska, Leopold Pokryszko, Helena Pokryszkowa, Irena Markowska i Wacław Nowak.
30 września 1945 r. w Dniu Spółdzielczości odbyła się akademia, na którą złożyły się śpiewy chóralne, deklamacje, inscenizacja i przemówienie oraz w dniu tym założono Spółdzielnię Uczniowską.
17 grudnia 45 r. tut. szkoła urządziła przedstawienie gwiazdkowe, z uzyskanego dochodu zakupiono książki do biblioteki uczniowskiej.

W ciągu roku szkolnego 1945/46 kilkakrotnie następowała zmiana sił nauczycielskich: kol. Nowak odszedł 15.X.45 r., Irena Markowska odeszła 31.I.1946 r., kol. B. Danhofer otrzymała urlop chorobowy od paĄdziernika 1945 do końca roku szkolnego. Przybyli: od listopada 45 r. kol. Monika Zarzecka, a od stycznia 1946 r. kol. Bolesław Kocemba. Ciągłe te zmiany w czasie roku nauczycieli i przedmiotów nie przyczyniły się do podniesienia poziomu nauczania. Również przeszkodą w normalnym nauczaniu był brak opału w styczniu, lutym i marcu. Chcąc zadość uczynić zarządzeniu Kuratora O. Szk. P. minimalnie ogrzewano dwie klasy prądem elektrycznym i nauka odbywała się w niezupełnym wymiarze od godziny 8-mej do 16.10.

Dnia 28 kwietnia 1946 r. został wyświęcony kościół ewangelicki, dawniejszy kościół Bernardynów i przeznaczony na nabożeństwa dla młodzieży szkolnej. Kościół ten istnieje od XV wieku. Jerzy Konopacki, kasztelan chełmiński oddał go polskim Bernardynom. Po śmierci ostatniego zakonnika, oddano go w 1846 ewangelikom. W roku 1899 podczas pożaru części miasta, spłonął i kościół pobernardyński, a w roku 1900 postanowiono na tym samym miejscu nowy, obecny kościół. W kościele tym ocalały dzwony, które obecnie jako jedyne w mieście i okolicy przyczyniają się do uświetnienia nabożeństw i uroczystości.

W dniu 19 lutego 1946 r., w pierwszą rocznicę oswobodzenia miasta z pod jarzma hitlerowskiego odbyło się nabożeństwa i uroczystość w której młodzież szkolna brała czynny udział. Również w dniu 1 Maja brały dzieci udział w nabożeństwie i pochodzie. Program dnia 3 Maja w ostatniej chwili uległ zmianie; także odbyła się tylko akademia dla dzieci w szkole i nabożeństwo w kościele, na które udały się dzieci w zwartych szeregach wraz z nauczycielami.

W naszym rejonie szkolnym odbyło się dnia 15 czerwca Święto Pieśni w Kozielcu. Udział w tym święcie wzięły następujące szkoły: Rychława, Czerwińsk, Pieniążkowo i Nowe. Wykonano różne pieśni, tańce i inscenizacje oraz odegrano Baśń Leśną. Przy tej okazji odbyła się całodzienna wycieczka, na której samorząd z VI klasy z Nowego zorganizował kuchnię z gorącą kawą dla wszystkich a koło młodzieżowe PCK przy szkole powszechnej w Nowem wydało dla biednych dzieci 126 podwójnych porcji chleba z masłem.

Przy tutejszej szkole w roku szkolnym 1945/46 zostały utworzone: Spółdzielnia Uczniowska, drużyna harcerska dla chłopców i dziewcząt, koło młodzieżowe PCK, koło sportowe i chór szkolny.

28 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i nabożeństwo, a po południu tegoż dnia absolwenci szkoły urządzili wieczorek, na którym obecne było grono nauczycielskie.
Dnia 14 lipca 1946 r. obchodził miejscowy proboszcz ks. Pruszak srebrny jubileusz kapłaństwa. W dniu tym odbyła się uroczysta msza św. przy udziale niezliczonej ilości parafian a po południu odbyła się uroczysta akademia na sali ob. Borkowskiego, ku czci jubilata. Tutejsza szkoła brała w tych uroczystościach udział. Młodzież szkolna złożyła jubilatowi wiązankę kwiatów, wygłosiła kilka wierszy okolicznościowych a jedno z dzieci wygłosiło przemówienie.

Rok szkolny 1946/47

Rok szkolny rozpoczął się dnia 3 września nabożeństwem szkolnym. W dniu rozpoczęcia było 755 dzieci, 15 klas i 11 sił nauczycielskich a powinno być 16. W czasie wakacji otrzymali przeniesienie do innego Kuratorium nauczyciele: Leopold Pokryszko, Helena Pokryszkowa i Monika Zarzecka. Z nowym rokiem szkolnym przybyli następujący nauczyciele: Marta Błaszkiewiczówna, Maria Mikoszowa, Zofia Kiełtykówna, Gertruda Muzolfówna, Hanna Rudówna, a z dniem 15 września Maria Piekłowa.

W dniu Święta Spółdzielczości urządziła tut. szkoła uroczystą akademię w sali gimnastycznej na którą złożyły się śpiewy chóralne, deklamacje, inscenizacje i przemówienie. Z początkiem roku szkolnego uruchomiono w tut. mieście przedszkole. Z początkiem listopada Opieka Rodzicielska rozpoczęła akcję dożywiania dzieci w formie obiadów dla około setki najbiedniejszych dzieci. Z powodu poważnego pęknięcia kotła do centralnego ogrzewania nastąpiła przerwa w nauce od 18 do 30 listopada 46 r.

Dnia 22 grudnia tut. szkoła urządziła przedstawienie gwiazdkowe. Z uzyskanego dochodu postanowiono zakupić książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce naukowe. W dniu tym obdarowano 130 najbiedniejszych dzieci tut. szkoły. Fundusze na ten cel uzyskano z miejscowego koła Opieki Rodzicielskiej oraz ze szkolnego koła młodzieżowego PCK. Ferie świąt Bożego Narodzenia trwały od 23.XII.46 do 12.I.1947 r.

Na początku września 1946 r. przeprowadził lustrację tut. szkoły wizytator szkół powszechnych ob. St. Burzyński. W styczniu br. został przeniesiony do Wrześni podinspektor szkolny ob. Granżan a na jego miejsce przybył podinsp. szkolny ob. Klubiński.

Dnia 19 stycznia 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego.
Inspektor szkolny mianował nauczycielami kontraktowanymi tut. szkoły z dnia 1 lutego 1947 r. ob. Romualda Kolczyńskiego, F. Brzózkówną i St. Okólskiego. Przy końcu marca 47 r. wizytował tut. szkołę inspektor szkolny ob. Klubiński.

Od 13 do 23 kwietnia 1947 r. odbywały się w tut. parafii misje, a w ostanie 3 dni były rekolekcje dla wszystkich dzieci.
Z dniem 1 kwietnia 1947 r. został zwolniony ze stanowiska burmistrza ob. Ślęzak a w jego miejsce został mianowany ob. Ochimowski z Bydgoszczy.

Dnia 25.IV.47 r. wizytował tut. szkołę powszechną wizytator ob. Burzyński wraz z inspektorem szkolnym ob. Klubińskim.
W dniu 1 maja odbył się uroczysty poranek w szkole, po którym młodzież wzięła udział w nabożeństwie i pochodzie. W dniu 3 maja dzieci brały udział w nabożeństwie a 9 maja odbyła się akademia w szkole.

W dniach 31 maja, 1 i 2 czerwca 1947 r. odbyła się wizytacja tut. parafii przez biskupa chełmińskiego ks. dr. Kazimierza Kowalskiego. Przyjazd nastąpił dnia 31.V o godzinie 16-tej. Na granicy miasta powitał ks. biskupa przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej ob. Leon Czapiewski i wiceburmistrz ob. Wociechowski. Przy ratuszu powitał ks. biskupa burmistrz ob. Ochimowski a dziewczynka z klasy IIIa deklamowała wiersz i wręczyła kwiaty. W uroczystej procesji wprowadzono ks. biskupa do kościoła, gdzie powitał dostojnego gościa miejscowy proboszcz ks. Pruszak. Po uroczystym nabożeństwie majowym odbyło się bierzmowanie. W niedzielę, w czasie sumy ks. biskup wygłosił kazanie a po południu odbyła się akademia w ogrodzie ob. Borkowskiego. Następnie ks. biskup poświęcił nowo wzniesioną figurę Matki Boskiej przy ul. Kolejowej, ufundowaną przez piekarzy. Następnego dnia po nabożeństwie dla dziatwy szkolnej przybył ks. biskup do szkoły, serdecznie witany przez dziatwę szkolną w sali gimnastycznej. Dzieci deklamowały kilka wierszy i odtańczyły Krakowiaka a chór odśpiewał pieśni po polski i po łacinie. Następnie dzieci udały się do klas a ks. biskup sam obchodził wszystkie klasy i interesował się wynikami nauki religii.

Dnia 22 czerwca 1947 r. odbyła się w lesie miejskim zabawa szkolna połączona z wystawą prac dzieci ze wszystkich przedmiotów, która zobrazował dotychczasowy dorobek szkoły. Program zabawy obejmował: na wstępie zagajenie, podkreślające znaczenie i konieczność zbliżenia szkoły do społeczeństwa i nowej rzeczywistości Polski demokratycznej oraz krótkie sprawozdanie kierownika szkoły. Odpowiednia część artystyczna w wykonaniu młodzieży, jak tańce ludowe, pieśni, inscenizacje i inne atrakcje oraz zabawę taneczną. W zabawie brało udział nieomal całe społeczeństwo nowskie w liczbie około trzech tysięcy ludzi. Reprezentowani byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i partii politycznych oraz organizacji społecznych.

Dnia 28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po nabożeństwie w kościele odbyła się uroczystość w sali gimnastycznej, w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli partii politycznych. Na zakończenie wydano dzieciom świadectwa szkolne.

Rok szkolny 1947/48

Rok szkolny 1947/48 rozpoczął się 3 września nabożeństwem szkolnym. W dniu rozpoczęcia nauki szkoła liczyła 820 dzieci, 19 klas i 14 sił nauczycielskich. W czasie wakacji odeszła do Grudziądza ob. Gertruda Muzolfówna. Przy tut. szkole utworzono ósmą klasę, do której uczęszcza 37 dzieci.
Dnia 2 paĄdziernika 1947 r. wizytował tut. szkołę inspektor szkolny ob. Klubiński.

Z początkiem listopada nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza tut. miasta. Na własną prośbę otrzymał zwolnienie ob. Ochimowski z Bydgoszczy a na jego miejsce przybył ob. WoĄniak z Inowrocławia i z dniem 10.XI.47 r. objął urzędowanie.
W listopadzie 1947 r. została nareszcie oszklona nasza szkoła. W ostatnią niedzielę przed świętami Bożego Narodzenia dziatwa szkolna odegrała Jasełkę . Dochód z przedstawienia wynosił 15 tysięcy zł, które przeznaczono na zakup książek do biblioteki.

1.II.1948 rozpoczął pracę nauczyciel niewykwalifikowany, po kursie pedagogicznym – Jan Piątkowski.

Dnia 19.II.48 r. jako w trzecią rocznicę oswobodzenia naszego miasta od okupanta odbyło się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Po zakończeniu członkowie MRN wraz z Zarządem Miejskim i przedstawicielami wszystkich partii politycznych oraz wojska udali się na cmentarz poległych, gdzie złożono wieńce na grobach.

W dniach 12 i 13.IV.48 wizytował tut. szkołę inspektor szkolny ob. Klubiński.

Dnia 1 maja 48 odbyła się w tut. szkole uroczysta akademia, po której młodzież wraz z gronem nauczycielskim wzięła udział w nabożeństwie. Po nabożeństwie wszystkie organizacje szkolne, młodzież starszych klas wraz z całym gronem nauczycielskim wzięła udział w zgromadzeniu publicznym na Rynku, po którym w zwartym szeregu przeszła ulicami miasta i defilowała przed przedstawicielami wojska, burmistrzem i przewodniczącym R. Narodowej.

Dnia 21.VI.48 odbyło się w sali muzycznej tut. szkoły otwarcie wystawy szkolnej. Otwarcia dokonał wiceburmistrz ob. Wojciechowski w obecności grona nauczycielskiego, przed-stawicieli władz, urzędów, wojska, partii politycznych i dziatwy szkolnej. Wystawę urządzono pod hasłem: Przygotowujemy się do życia społecznego . Na zwiedzających wystawa wywarła miłe i dobre wrażenie. Zwiedzających oprócz dzieci z sąsiednich szkół było około 800, między innymi jeden Polak obywatel amerykański, któremu wystawa nadzwyczaj się spodobała i zapowiedział kierownictwu szkoły i gronu nauczycielskiemu, że opisze wszystko w prasie polsko-amerykańskiej. Był zdumiony osiągnięciami naszej szkoły, gdyż będąc dnia 25.VI. na lekcjach przekonał się o wysokim poziomie naukowym.

Dnia 26.VI odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej, w obecności burmistrza, przedstawicieli wojska, władz partii politycznych i związków.

Dnia 4 lipca 1948 r, nadeszło na adres kierownictwa tut. szkoły 9 skrzyń z przenoszoną odzieżą i obuwiem z Polonii Amerykańskiej dla dziatwy tut. szkoły. Wybrano komitet w składzie ob. ob.: Maria Borucka, Irena Majewska, Jan Reszka, Kazimiera Mokwowa i Franciszek Mokwa. Komitet dary nadesłane rozdzielił pomiędzy 420 osób. W pierwszym rzędzie obdarowano wszystkie sieroty, następnie niezamężne półsieroty, dzieci niezamożne z licznych i biednych rodzin oraz grono nauczycielskie.

Rok szkolny 1948/49

Rok szkolny 1948/49 rozpoczął się dnia 1 września. W tym dniu odbyło się nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, w którym udział wzięła dziatwa szkolna z gronem nauczycielskim. W dniu tym od godz. 8-mej odbyło się w tut. szkole szczepienie przeciwgruĄlicze dzieci i młodzieży od 2 – 18 lat przez Duński Czerwony Krzyż. Również w tym dniu młodzież wysłuchała przemówienia radiowego ministra oświaty ob. dr. Skrze- szewskiego. Tutejsza szkoła liczyła na początku roku szkolnego 823 dzieci, 19 oddziałów i 17 etatów nauczycielskich. Wszystkie etaty są zajęte. W czasie wakacji przeniesieni zostali następujący nauczyciele: ob. Okólski do Michala, ob. Świeczyński do Drzycimia a nau- czycielka stała ob. Marta Błaszkiewicz do Zegartowic w pow. chełmińskim. Na ich miejsce przybyli: ob. Leon Kreja – nauczyciel stały z Rynkówki, ob. Woronowicz z Gniewu i nauczycielka kontraktowa ob. Piątkowska z Lubienia.
Raz w miesiącu przybywa do naszej szkoły demonstrator Filmu Oświatowego i w klasach wraz z projekcją filmu przeprowadzane są lekcje.

Dnia 12.X.48 w tut. szkole odbył się wieczór autorski Arkadego Fiedlera, w którym wzięła udział młodzież klas starszych.
Dnia 13.X.48 przybył do szkoły Leszczyński Teatr Marionetek
W dniu 14.X.1948 odbył się poranek szkolny przy udziale przedstawicieli Wojska Polskiego z okazji 5 rocznicy bitwy pod Lenino.

W dniu 15.XII.48 r. o godz. 10-tej młodzież tut. szkoły wysłuchała przez radio uroczystego otwarcia Kongresu Zjednoczeniowego, który ostatecznie zlikwidował trwający od przeszło pół wieku rozłam w szeregach polskiej klasy robotniczej. Po skończonej uroczystości radio- wej odbyła się akademia w sali rysunkowej. Na program tej uroczystości złożyły się: śpiewy, deklamacje, przemówienie okolicznościowe ucznia z klasy VIIa i przemówienie nauczyciela. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Międzynarodówkę po czym powrócono do normalnej pracy.

Młodzież tut. szkoły wraz z całym gronem nauczycielskim dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego powzięła uchwałę odgruzowania jednego obiektu w mieście. Czyn kongresowy wykonano w dwóch dniach w czasie pozalekcyjnym. Oprócz wymienionego czynu młodzież zobowiązała się do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia lepszych wyników w nauce.

W grudniu 1948 r. zradiofonizowano wszystkie klasy tut. szkoły i zakupiono dodatkowych 6 głośników za kwotę 15 tys. zł. Urządzono specjalną pracownię do prac ręcznych i zakupiono drobne narzędzia i przyrządy za 50 tys. zł. Również w tym roku szkolnym urządzono specjalny gabinet fizyczno-chemiczny i wydatkowano na zakup pomocy naukowych 75 tys. zł.

Dnia 29.I.49 urządzono akademię ku uczczenia pamięci Włodzimierz Lenina w 25 rocznicę jego zgonu.
W czasie ferii zimowych odnowiono 2 klasy oraz pomalowano farbą olejną wszystkie okna zewnętrzne tut. szkoły.
W czwartą rocznicę oswobodzenia miasta przez wojska Armii Czerwonej młodzież szkolna wraz z gronem nauczycielskim brała udział w porządkowaniu i ozdabianiu cmentarza oraz w uroczystym składaniu wieńców na grobach poległych. Zebrano również kwotę 3.494 zł na budowę Pomnika Wolności w Nowem.

Dnia 23 lutego 1949 r. jako w 31 rocznicę powstania Armii Radzieckiej odbyła się w szkole uroczysta akademia przy udziale przedstawiciela PZPR i inspektorów szkolnych ob. Ciurysia i ob. Klubińskiego- wizytujących w tym czasie przez dwa dni szkołę.
W dniu 1 marca 1949 odszedł na stanowisko profesora Liceum Pedagogicznego w Chełmnie inspektor szkolny ob. Ciuryś, na jego miejsce jako inspektor szkolny przybył z Chełmna ob. Lewandowski, który z dniem 1 marca objął urzędowanie.

Dnia 23 marca lustrowali tut. szkołę inspektorzy szkolni ob. ob. F. Lewandowski i T. Klubiński.
Ministerstwa Oświaty zamianowało z dniem 20.IV.49 podinspektora szkolnego ob. Tadeusza Klubińskiego radcą Kuratorium w Toruniu.

W dniu 30 kwietnia 1949 r. odbyła się z okazji Święta 1 – Maja uroczysta akademia w tut. szkole. Na program akademii złożyły się przemówienia nauczycieli, śpiewy, inscenizacje i deklamacje wygłoszone przez dziatwę szkolną. Na akademii byli obecni przedstawiciele partii, cały Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy, który obdarował wszystkie dzieci paczkami cukierków z akcji Robotnicy dzieciom .

1 maja 1949 o godz. 13-tej chór szkolny wraz z przedstawicielami szkoły i dziatwy byli obecni na akademii 1 Majowej w tartaku państwowym, gdzie przyczynili się do uświetnienia akademii przez deklamacje, śpiewy i przemówienia. Dzieci brały udział w pochodzie, niższe klasy jechały samochodami i wozami a wyższa szły pieszo. Po południu w lesie miejskim urządzały niespodzianki dla gości oraz odtańczyły krakowiaka. Jako czyn 1-majowy szkoła tut. wykonała uchwalone przez dzieci zobowiązania: zebrała i zniosła około 3 tony złomu, oczyściła boisko i otoczenie szkoły, poddasze w szkole oraz planty miejskie.

W Tygodniu Oświaty, Książki i Prasy dnia 8 maja na akademii ogólnej zadeklamowały dzieci szkolne kilka wierszy.

W dniu 9.V.1949 r. młodzież tut. szkoły powzięła uchwałę, iż regularnie uczęszczać będzie do szkoły, podwoi wysiłki celem podniesienia poziomu naukowego oraz zdolniejsze dopomagać będą słabszym. Ze strony grona nauczycielskiego powzięto uchwałę: dodatkowo i nadliczbowo zająć się słabszymi uczniami, podnieść poziom nauczania i zmniejszyć ilość repetentów w poszczególnych klasach. Ogólnie zadeklarowano 180 godzin nadliczbowych. Zadeklarowane godziny wykonane będą do dnia 15 czerwca 1949 r.

W 150 rocznicę urodzin wielkiego poety rosyjskiego Aleksandra Puszkina szkoła urządziła akademię dla dziatwy szkolnej. Dzieci klas szóstych, które uczą się języka rosyjskiego deklamowały wiersze Puszkina w języku rosyjskim a jedna z uczennic odegrała na fortepianie kilka utworów Czajkowskiego.

Dnia 28.VI.49 r. odbyło się w sali gimnastycznej tut. szkoły uroczyste zakończenie roku szkolnego przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, Komitetu Opiekuńczego, przedstawicieli partii, urzędów, instytucji i gości. Na uroczystość nie przybyli przedstawiciele PZPR i Zarządu Miejskiego. Uroczystość połączono z 25 – leciem pracy pedagogicznej 7 nauczycieli. Srebrny jubileusz obchodzili: kier. Szkoły Franciszek Mokwa, Kazimiera Mokwowa, Irena Majewska, Maria Mikoszowa, Maria Piekłowa, Ludwik Borucki i dyr. Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej – Leon Czapiewski.
Program urozmaicił chór dzieci szkolnych, deklamacje i tańce. Uczennica kl. VI Oparkówna żegnała w imieniu dziatwy 80 absolwentów klas siódmych, a absolwentka Kraińska żegnała w imieniu absolwentów pozostającą młodzież i grono nauczycielskie, któremu dziękowała za opiekę, wychowanie i zdobytą wiedzę. Do całej dziatwy przemówił Kierownik Szkoły życząc absolwentom szczęścia i powodzenia na ich dalszej drodze życia a pozostającej młodzieży wesołych i przyjemnych wakacji. Do absolwentów przemówił dyr. Publ. Śred. Szkoły Zawodowej wskazując im na możliwość szkolenia zawodowego w Nowem. W imieniu grona nauczycielskiego przemówił do jubilatów nauczyciel Kreja, wręczając każdemu jubilatowi kosz kwiatów. W imieniu Komitetu Rodzicielskiego przemówił przewodniczący ob. Franciszek Myzik, który również wręczył każdemu jubilatowi kosz kwiatów. Dzieci szkolne wygłosiły na cześć jubilatów okolicznościowe wierszyki i przemówienia. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Międzynarodówkę, po czym dzieci udały się do klas po świadectwa.
Przy końcu maja i czerwca szkoła tut. urządziła 3 wycieczki poza granice naszego Kuratorium. Jedną wycieczkę po Mazurach i Warmii prowadził naucz. Jan Piątkowski wraz z naucz. Bączkiem i Kolczyńskim. Tereny te młodzież zwiedziła na rowerach. Drugą wy- cieczkę prowadził naucz. Kreja i Kocemba, do Wałbrzycha i okolicy. W wycieczce tej wzięło udział 19 – ro dzieci. Trzecia wycieczka odbyła się do Starogardu, w wycieczce tej brało udział 92 dzieci wraz z kierownikiem Mokwą, naucz. Majewską i Kaszubowską.


Uwaga. Całość spisałem z oryginalnego tekstu, w brzmieniu i słownictwie stosowanym przez anonimowego Autora. Chronologicznie wymieniane inspekcje są zaparafowane na odpo- wiednich stronach Kroniki. Podtytułami rozdzieliłem poszczególne lata szkolne.

Spisał – Zenon Gurbada

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.33 - 28 zapytań MySQL 16,329,947 unikalnych wizyt