Grudzień 02 2023 16:23:08
Nawigacja
· Strona Główna
· Artykuły
· Download
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Szukaj
Ogłoszenia z Gazety Nowskiej
Ogłoszenia drobne i większe

Ogłoszenia drobne i większe
Spis jarmarków w mieście Nowem na rok 1931
26 lutego, 23 kwietnia, 27 sierpnia, 22 paĄdziernika i 24 grudnia kramne, bydło i konie 26 marca, 25 czerwca i 24 września bydło i konie

Nowe, dnia 6 sierpnia 1930 r. Burmistrz
GN nr 6, 8 lutego 1936 r
Jarmarki kramne w Nowem zniesione.


Rada Miejska powzięła ostatnio doniosłą uchwałę, na mocy której wszystkie jarmarki kramne w ilości 5-ciu zostały zniesione. Nareszcie usunięto te niedomagania, które trapiły nasze kupiectwo, wyrządzając mu nie obliczone szkody. Miasto nasze zlikwidowało jarmarki kramne, idąc za śladem wszystkich miast zachodniej Polski.

Link: do foto jarmarki

GN nr 23, 10 VI 1933 r.
Plany – rysunki – kosztorysy – statystyczne obliczenia

oraz wszelkie prace w zakresie budownictwa wykonuje sie tanio i fachowo w przedsiębiorstwie robót budowlanych R. Zajączkowski, Nowe

R. Zajączkowski jest autorem starego stadionu sportowego; link: Widok na aleje 3 maja

Piątkowski; (s. 36) W sierpniu 1937 r. w oparciu o plan sporządzony przez mistrza murarskiego Romana Zajączkowskiego przystąpiono do budowy boiska sportowego przy domu, w którym dziś mieści się przedszkole NFM. Prace niwelacyjne wykonały osoby, w stosunku do których powstał zastępczy, pomocniczy obowiązek wojskowy.

GN nr 6, 11 II 1933;

Czołem! Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowem odbędzie się w niedzielę 12 lutego br. o godz. 16-tej w Domu Hallera. O przybycie wszystkich członków prosi.

Zarząd


Dom Hallera był miejscem spotkań wszystkich organizacji młodzieżowych i społecznych np. Tow. Gimnastycznego Sokół , Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i innych.

Dzisiaj przedszkole – dawniej fabryczne.
GN nr 11, 14 marca 1936;

Ogłoszenie: Niniejszym donoszę jak najuprzejmiej, że w dniu 14 marca br. otwieram w Nowem Rynek 5 skład bławatów, galanterii i konfekcji roboczej /.../ J.Żubka, Nowe, Rynek 5GN nr 12, 22 marca 1930;
Ogłoszenia: Sypię stale truciznę na mojej roli. Weronika Wojtkowska, Nowyświat 12
Sypię na mój ogród aż do paĄdziernika truciznę Stielau Nowyświat

Zachowano oryginalną pisownię nazwy ulicy i nazwisk. Chodzi o ostrzeżenie ewentualnych amatorów cudzej własności z ogródków i pól, przed skutkami zatruć.

WIELKI WIEC PROTESTACYJNY
W dniu 20 b.m. Zebrali sie przedstawiciele wszelkich cechów i przedstawiciele innych zawodów miasta Nowego i okolicy w hotelu p. Borkowskiego, by uroczyście zaprotestować przeciw systemowi podatkowemu.
Po wygłoszeniu odpowiedniego referatu uchwalono jednogłośnie następującą rezolucję:


Domagamy się zmniejszenia podatku obrotowego, godzącego w byt sfer powszechnych Pomorza, z dotychczasowych stawek na stawkę 50 gr od tysiąca obrotu rocznego z dniem obowiązującym 1 kwietnia br.

Domagamy się dalszych ulg w wykupieniu świadectw przemysłowych dla przedsiębiorstw minimalnego obrotu.

Domagamy się ustalenia podatku przemysłowego według zeznań o obrocie rocznym a nie według swawoli władz podatkowych. W razie wątpliwości udowodnienie przez władze podatkowe, że dotyczące przedsiębiorstwo uzyskało faktycznie obroty wyższe.

Domagamy się, aby złożone odwoływanie przez Komisję Odwoławczą były rozpatrywane niebawem, a nie, jak dotychczas miało miejsce po dwóch wzgl. trzech latach, a po temu trzeba było jeszcze szereg miesięcy na definitywną odpowiedĄ czekać.

Domagamy się, żeby prawidłowo prowadzonych ksiąg handlowych nie kwestionowano dla tego, żeby mieć wolną rękę przy wymiarze podatku wszelkiego rodzaju.

Domagamy się, żeby p. Przewodniczący Kom[isji] Szac[unkowej] nie uchylał ustaw, przewidzianych ustawie podatkowej pod tym względem, że nie powołał w dniu ustalenia podatku dochodowego miejscowych członków Komisji Szacunkowej, a ustaliwał podatek od dochodu, zmyślonego według własnego widomysłu, nie uwzględniając nawet ustawowo przepisanych ulg na utrzymywanie dzieci małoletnich.

Domagamy się, żeby z podanych powodów, wymienionych pod nr 6, wycofnięto natychmiast Naczelnika Urzędu Skarb. W Świeciu p. Culickiego z powierzonego mu Urzędu.

Stwierdzamy, że aparat resortu Skarbowego pracuje nadzwyczaj wadliwie i że w ciągu lat 10-ciu żadnemu z pp. Ministrów nie udało się doprowadzić resortu Skarbowego na wyżynę, na jakiej szli np. resort Kolei Państwowych.

Doprowadzeni do ostateczności bezwzględnego wypowiedzenia się, stwierdzamy, że lekceważenie prze Pana Ministra spraw obywatelskich, jak to miało miejsce przy żaleniu się wspólnego obywateli tutejszych w liczbie 44 przeciw naruszenia ustawy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Świeciu, pociągnąć może nieprzewidywane skutki.

Franciszek Stasiewski Antoni Wróblewski Czesław Paluchowski Gustaw Klein J. Surma Aleks. Maciejewski. Maks. Wygocki Franciszek Jasiński
Zygmunt Majewski wykreśl. Anast. Domański

Wiec ten jest rezultatem zastoju gospodarczego i próbą odwrócenia tendencji. Należy pamiętać, że jest to czas Wielkiego Kryzysu w gospodarce światowej. Z tych prób odwrócenia niekorzystnych tendencji i dla ożywienia gospodarczego zorganizowane zostaną Targi Meblowe z lat 1938 i 1939.


GN nr 8, 22 lutego 1936 r


Nowe polskie i chrześcijańskie przedsiębiorstwo


Firma Bracia Litewscy właśc. Franciszek Litewski, która w Skórczu wielki tartak prowadzi, otworzyła ostatnio w Nowem przy Placu św. Rocha nr 5 składnicę materiałow budowlanych, stolarskich, dykt i fornierów. Jest przedsięwzięcie czysto polskie i chrześcijańskie zasługujące całkiem na poparcie.
Takie ogłoszenia zachęcały do korzystania ze sklepów polskich – warto pamiętać, że istniały też niemieckie i żydowskie.


GN nr 16, 18 kwietnia 1936 r
Ogłoszenie


Zarząd Miejski podaje do wiadomości listę kolejności osób, zamieszkałych na terenie tut. gminy miejskiej, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju.

Lamparska Bronisława, Nowe, nr rej. 50333, samochód osobowy, prywatny,
Gauza Czesław, Nowe, nr.rej. 59290, samochód osobowy, prywatny,
Silva Nowe, Nowe, nr rej. 12533, samochód osobowy, prywatny,
Pipke Eryk, Nowe, nr rej. 52661, samochód osobowy, publiczny,
Mix Agnieszka, Nowe, nr rej. 13466, samochód osobowy, prywatny,
Schomacher Emil, Nowe, nr rej. 52811, samochód osobowy, publiczny,
Schomacher Emil, Nowe, nr rej. 55372, samochód ciężarowy, prywatny,
Cejrowski Józef, Nowe, nr rej. 53974, samochód półciężarowy, prywatny,
Sylwestrowicz Anna, Nowe, nr rej. 50242, samochód półciężarowy, prywatny,
Sliwiński Mieczysław, Nowe, nr rej. 54399, samochód półciężarowy, prywatny,
Klahs Paweł, Nowe, nr rej. 52678, samochód półciężarowy, prywatny,
Warmbier Konrad, Nowe, nr rej. 55492, samochód półciężarowy, prywatny,
Hinz Konrad, Grudziądz, Narutowicza nr 12, miejsce stałego postoju pojazdu, Nowe, Garbuzy 5/6 nr rej. 51457, samochód półciężarowy, prywatny,
Klein Kurt, Nowe, nr rej. 50851, motocykl, prywatny,
Lange Wilhelm, Nowe, nr rej. 50840, motocykl, prywatny,
Hinz Adolf, Nowe, nr rej. 50679, motocykl, prywatny,
Popławski Jan, Nowe, nr rej. 55157, motocykl, prywatny,
Hundsdorf Gerhard, Nowe, nr rej. 54799, motocykl, prywatny,
Lamparski Jan, Nowe, nr rej. 55373, autobus, publiczny,
Lamparski Jan, Nowe, nr rej. 52120, autobus, publiczny.

Przytaczam to ogłoszenie, bo pokazuje ono, że mieszkańcy Nowego – a jest to tylko jedno z okresowo wydawanych przez władze ogłoszenie – posiadali sporo środków komunikacyjnych. Zwracam też uwagę na to, że spis dotyczy mieszkańców miasta = gminy miejskiej, dla której zarząd urzędował w budynku na dzisiejszej ulicy Krótkiej ( kiedyś – Biskupia). Link: do foto:

Urząd gminy wiejskiej znajdował się przy dzisiejszej ulicy Kościelnej – plac obok hotelu Orzeł Biały


Uwagi: Przekazuję kolejną porcję materiałów z Gazety Nowskiej. Postanowiłem jednak opatrzyć je skromnym komentarzami /tekst pisany kursywą/, które pozwolą zrozumieć przedstawiane zdarzenia, ogłoszenia.


/Kapa/ 08/06/2005
Komentarze
#1 | 23121959 dnia maj 16 2009 00:47:43
Do zbiorów Kapy dorzucam kolejną ciekawostkę sprzed lat.
Goniec Nadwiślański z 24 czerwca 1926 roku w Kronice donosił:
... Trzecia lustracja gniazda Nowego udała się nadzwyczaj dobrze. Do szeregu stanęło pod kierownictwem naczelnika Szufliczyńskieg około 16 druhów z któremi przeprowadził ćwiczenia zlotowe naczelnik okręgowy druh Dostatni.
Zarząd gniazda tworzą obecnie druhowie: prezes Antoni Klemens, wiceprezes Jażdżewski, sekretarz Włoch, skarbnik Rycki, naczelnik Szufliczyński.
Prezes okręgu III druh Wł. Samoliński wyraził radość z powodu zbudzenia się z letargu gniazda Nowego i apeluje do prezesa, by siłą woli dla dobra sprawy sokolej działał i pracował. Okręg chętnie pomoże dając pożyczkę na strój ćwiczebny i czapki, ale życzeniem okręgu jest, że gniazdo musi na zlocie okręgowym być w poważniejszej liczbie reprezentowane.
Przy tej okazji zanoszę gorąca prośbę do szanownego obywatelstwa miasta Nowego, aby usiłowania nowego zarządu poparło, by wstępowali do Sokoła i by młodzież zachęcono nie tylko do przystępowania, ale szczególnie dbano o to, ażeby wieczory swe wolne od pracy i szkoły, spędzała na ćwiczni. Wyjdzie to młodzieży naszej na zdrowie pod każdem względem. Proszę więc jeszcze raz gorąco o poparcie idei sokolej, która szczególnie głęboko zakorzenić się powinna właśnie w Nowem. Mam w Bogu nadzieję, że nowy Zarząd Sokoła, przy poparciu ogółu, sprawę tę z korzyścią załatwi...


Apel musiał być skuteczny, ponieważ jak pisze Kapa, Gazeta Nowska z 11 lutego 1933 roku informuje, że:

Czołem! Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowem odbędzie się w niedzielę 12 lutego br. o godz. 16-tej w Domu Hallera. O przybycie wszystkich członków prosi.
Zarząd


Bardzo ciekawe czasy ...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować lub nie masz konta?
Skontaktuj się z administratorem portalu - admin@miasto-nowe.com
Losowa Fotka
Ostatnie komentarze
News
Dziękuję i wzajemnie ż...
Wzajemnie Arku. Tym sz...
12 października ukaże ...
Dziesięć lat... Aż tru...
Tak jak pisze kapa - z...
Artykuły
Uzypełnienie, [url]htt...
ciekawy materiał dotyc...
[img]https://bi.im-g.p...
58Wiktoria prosze: [ur...
Arek, masz jakiś link ...
Informacja do 58Wiktor...
Dodatkowa informacja d...
Bies, masz może zdjęci...
Tak, została część bud...
Super, dziękuję. Coś n...
Fotogaleria
Poniżej link do wspomn...
Wystawa została zorgan...
Dzieki za kolejne info...
Na wystawie w zamku je...
Obecnie to juz history...
Dziękuję za informację.
Kapa daj namiar mniej ...
Nawet tyle nie zostało...
Piękne czasy, piękne m...
Portal ma się dobrze, ...
[i]Kurier Bydgoski 03-...
Kolejna publikacja z n...
[i]"Zakłada się park m...
Musi byc to gdzies udo...
Ciekawe ile osób otrzy...
Ile drzew rosło w tamt...
Ciekawy i rzetelny art...
R.I.P. (*) (*) (*)
Piękny motocykl : [url...
chyba tak ;)
Ostatnie artykuły
· Przyjaciel 1900 - 1901
· Fragmenty książki El...
· Przyjaciel 1899
· Przyjaciel 1897 - 1898
· Przyjaciel 1896
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Artykul "Utracona pr...
· Co z tym Neuenburgie...
· Rodzina Stasiewskich
· Wszelkie info o lini...
· Młynarz z Nowego Fra...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnio dodane zdjęcia

Nadanie imienia sali...

...a swego nie znacie.

Stary cmentarz

Bar Sambor

Po schodach w górę i...

Blacharz i Mistrz de...

Katastrofa samochodo...

Nowe - ośrodek przem...

Targi Meblowe w Nowe...

Otwarcie Targów Mebl...

W królestwie stolarz...

Organizatorzy Targów...

Targi Meblowe w Nowem

Katastrofa samochodo...

Z uroczystości 3- ma...

W Persie 30 XI 2019

Bzowo Restauracja M....

Planty zimą

Piękna niedziela w N...

Piękna uroczystość n...

W przyszłym roku tar...

W pomorskiej stolicy...

Królewstwo meblarzy ...

Jubileusz zasłużoneg...

Cenny zabytek histor...

Grupa członków Stron...

Sambor I gdański

Z WĘDRÓWEK PO POMORZ...

Wycieczka parowcem C...

Niespodzianka
Wygenerowano w sekund: 0.31 - 28 zapytań MySQL 15,786,194 unikalnych wizyt