Ogłoszenia z Gazety Nowskiej
Dodane przez dnia Styczeń 01 1970 02:00:00
Ogłoszenia drobne i większe

Ogłoszenia drobne i większe
Spis jarmarków w mieście Nowem na rok 1931
26 lutego, 23 kwietnia, 27 sierpnia, 22 paĄdziernika i 24 grudnia kramne, bydło i konie 26 marca, 25 czerwca i 24 września bydło i konie

Nowe, dnia 6 sierpnia 1930 r. Burmistrz
GN nr 6, 8 lutego 1936 r
Jarmarki kramne w Nowem zniesione.


Rada Miejska powzięła ostatnio doniosłą uchwałę, na mocy której wszystkie jarmarki kramne w ilości 5-ciu zostały zniesione. Nareszcie usunięto te niedomagania, które trapiły nasze kupiectwo, wyrządzając mu nie obliczone szkody. Miasto nasze zlikwidowało jarmarki kramne, idąc za śladem wszystkich miast zachodniej Polski.

Link: do foto jarmarki

GN nr 23, 10 VI 1933 r.
Plany – rysunki – kosztorysy – statystyczne obliczenia

oraz wszelkie prace w zakresie budownictwa wykonuje sie tanio i fachowo w przedsiębiorstwie robót budowlanych R. Zajączkowski, Nowe

R. Zajączkowski jest autorem starego stadionu sportowego; link: Widok na aleje 3 maja

Piątkowski; (s. 36) W sierpniu 1937 r. w oparciu o plan sporządzony przez mistrza murarskiego Romana Zajączkowskiego przystąpiono do budowy boiska sportowego przy domu, w którym dziś mieści się przedszkole NFM. Prace niwelacyjne wykonały osoby, w stosunku do których powstał zastępczy, pomocniczy obowiązek wojskowy.

GN nr 6, 11 II 1933;

Czołem! Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowem odbędzie się w niedzielę 12 lutego br. o godz. 16-tej w Domu Hallera. O przybycie wszystkich członków prosi.

Zarząd


Dom Hallera był miejscem spotkań wszystkich organizacji młodzieżowych i społecznych np. Tow. Gimnastycznego Sokół , Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i innych.

Dzisiaj przedszkole – dawniej fabryczne.
GN nr 11, 14 marca 1936;

Ogłoszenie: Niniejszym donoszę jak najuprzejmiej, że w dniu 14 marca br. otwieram w Nowem Rynek 5 skład bławatów, galanterii i konfekcji roboczej /.../ J.Żubka, Nowe, Rynek 5GN nr 12, 22 marca 1930;
Ogłoszenia: Sypię stale truciznę na mojej roli. Weronika Wojtkowska, Nowyświat 12
Sypię na mój ogród aż do paĄdziernika truciznę Stielau Nowyświat

Zachowano oryginalną pisownię nazwy ulicy i nazwisk. Chodzi o ostrzeżenie ewentualnych amatorów cudzej własności z ogródków i pól, przed skutkami zatruć.

WIELKI WIEC PROTESTACYJNY
W dniu 20 b.m. Zebrali sie przedstawiciele wszelkich cechów i przedstawiciele innych zawodów miasta Nowego i okolicy w hotelu p. Borkowskiego, by uroczyście zaprotestować przeciw systemowi podatkowemu.
Po wygłoszeniu odpowiedniego referatu uchwalono jednogłośnie następującą rezolucję:


Domagamy się zmniejszenia podatku obrotowego, godzącego w byt sfer powszechnych Pomorza, z dotychczasowych stawek na stawkę 50 gr od tysiąca obrotu rocznego z dniem obowiązującym 1 kwietnia br.

Domagamy się dalszych ulg w wykupieniu świadectw przemysłowych dla przedsiębiorstw minimalnego obrotu.

Domagamy się ustalenia podatku przemysłowego według zeznań o obrocie rocznym a nie według swawoli władz podatkowych. W razie wątpliwości udowodnienie przez władze podatkowe, że dotyczące przedsiębiorstwo uzyskało faktycznie obroty wyższe.

Domagamy się, aby złożone odwoływanie przez Komisję Odwoławczą były rozpatrywane niebawem, a nie, jak dotychczas miało miejsce po dwóch wzgl. trzech latach, a po temu trzeba było jeszcze szereg miesięcy na definitywną odpowiedĄ czekać.

Domagamy się, żeby prawidłowo prowadzonych ksiąg handlowych nie kwestionowano dla tego, żeby mieć wolną rękę przy wymiarze podatku wszelkiego rodzaju.

Domagamy się, żeby p. Przewodniczący Kom[isji] Szac[unkowej] nie uchylał ustaw, przewidzianych ustawie podatkowej pod tym względem, że nie powołał w dniu ustalenia podatku dochodowego miejscowych członków Komisji Szacunkowej, a ustaliwał podatek od dochodu, zmyślonego według własnego widomysłu, nie uwzględniając nawet ustawowo przepisanych ulg na utrzymywanie dzieci małoletnich.

Domagamy się, żeby z podanych powodów, wymienionych pod nr 6, wycofnięto natychmiast Naczelnika Urzędu Skarb. W Świeciu p. Culickiego z powierzonego mu Urzędu.

Stwierdzamy, że aparat resortu Skarbowego pracuje nadzwyczaj wadliwie i że w ciągu lat 10-ciu żadnemu z pp. Ministrów nie udało się doprowadzić resortu Skarbowego na wyżynę, na jakiej szli np. resort Kolei Państwowych.

Doprowadzeni do ostateczności bezwzględnego wypowiedzenia się, stwierdzamy, że lekceważenie prze Pana Ministra spraw obywatelskich, jak to miało miejsce przy żaleniu się wspólnego obywateli tutejszych w liczbie 44 przeciw naruszenia ustawy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Świeciu, pociągnąć może nieprzewidywane skutki.

Franciszek Stasiewski Antoni Wróblewski Czesław Paluchowski Gustaw Klein J. Surma Aleks. Maciejewski. Maks. Wygocki Franciszek Jasiński
Zygmunt Majewski wykreśl. Anast. Domański

Wiec ten jest rezultatem zastoju gospodarczego i próbą odwrócenia tendencji. Należy pamiętać, że jest to czas Wielkiego Kryzysu w gospodarce światowej. Z tych prób odwrócenia niekorzystnych tendencji i dla ożywienia gospodarczego zorganizowane zostaną Targi Meblowe z lat 1938 i 1939.


GN nr 8, 22 lutego 1936 r


Nowe polskie i chrześcijańskie przedsiębiorstwo


Firma Bracia Litewscy właśc. Franciszek Litewski, która w Skórczu wielki tartak prowadzi, otworzyła ostatnio w Nowem przy Placu św. Rocha nr 5 składnicę materiałow budowlanych, stolarskich, dykt i fornierów. Jest przedsięwzięcie czysto polskie i chrześcijańskie zasługujące całkiem na poparcie.
Takie ogłoszenia zachęcały do korzystania ze sklepów polskich – warto pamiętać, że istniały też niemieckie i żydowskie.


GN nr 16, 18 kwietnia 1936 r
Ogłoszenie


Zarząd Miejski podaje do wiadomości listę kolejności osób, zamieszkałych na terenie tut. gminy miejskiej, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju.

Lamparska Bronisława, Nowe, nr rej. 50333, samochód osobowy, prywatny,
Gauza Czesław, Nowe, nr.rej. 59290, samochód osobowy, prywatny,
Silva Nowe, Nowe, nr rej. 12533, samochód osobowy, prywatny,
Pipke Eryk, Nowe, nr rej. 52661, samochód osobowy, publiczny,
Mix Agnieszka, Nowe, nr rej. 13466, samochód osobowy, prywatny,
Schomacher Emil, Nowe, nr rej. 52811, samochód osobowy, publiczny,
Schomacher Emil, Nowe, nr rej. 55372, samochód ciężarowy, prywatny,
Cejrowski Józef, Nowe, nr rej. 53974, samochód półciężarowy, prywatny,
Sylwestrowicz Anna, Nowe, nr rej. 50242, samochód półciężarowy, prywatny,
Sliwiński Mieczysław, Nowe, nr rej. 54399, samochód półciężarowy, prywatny,
Klahs Paweł, Nowe, nr rej. 52678, samochód półciężarowy, prywatny,
Warmbier Konrad, Nowe, nr rej. 55492, samochód półciężarowy, prywatny,
Hinz Konrad, Grudziądz, Narutowicza nr 12, miejsce stałego postoju pojazdu, Nowe, Garbuzy 5/6 nr rej. 51457, samochód półciężarowy, prywatny,
Klein Kurt, Nowe, nr rej. 50851, motocykl, prywatny,
Lange Wilhelm, Nowe, nr rej. 50840, motocykl, prywatny,
Hinz Adolf, Nowe, nr rej. 50679, motocykl, prywatny,
Popławski Jan, Nowe, nr rej. 55157, motocykl, prywatny,
Hundsdorf Gerhard, Nowe, nr rej. 54799, motocykl, prywatny,
Lamparski Jan, Nowe, nr rej. 55373, autobus, publiczny,
Lamparski Jan, Nowe, nr rej. 52120, autobus, publiczny.

Przytaczam to ogłoszenie, bo pokazuje ono, że mieszkańcy Nowego – a jest to tylko jedno z okresowo wydawanych przez władze ogłoszenie – posiadali sporo środków komunikacyjnych. Zwracam też uwagę na to, że spis dotyczy mieszkańców miasta = gminy miejskiej, dla której zarząd urzędował w budynku na dzisiejszej ulicy Krótkiej ( kiedyś – Biskupia). Link: do foto:

Urząd gminy wiejskiej znajdował się przy dzisiejszej ulicy Kościelnej – plac obok hotelu Orzeł Biały


Uwagi: Przekazuję kolejną porcję materiałów z Gazety Nowskiej. Postanowiłem jednak opatrzyć je skromnym komentarzami /tekst pisany kursywą/, które pozwolą zrozumieć przedstawiane zdarzenia, ogłoszenia.


/Kapa/ 08/06/2005